Klauzula informacyjna współadministratorów w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorzy danych osobowych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są poniższe podmioty:

 1. ERG Bieruń Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu ul. Chemików 163, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351581 posiadająca numer NIP: 6832049439 oraz numer REGON: 121169975.
 2. EKOFOL Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu ul. Chemików 163, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000949247 posiadająca numer NIP: 6831738303 oraz numer REGON: 351565658.
 3. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W ramach umowy o współadministrowanie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 1. My jako Współadministratorzy, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego.
 2. Jako Współadministratorzy jesteśmy odpowiedzialni za umożliwienie wykonywania przysługujących Pani/Panu praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Pani/Pana żądanie Współadministratorowi, który jest zobowiązany je zrealizować.
 3. Cel i sposób przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych wynika z zawartej Umowy
  o współadministrowaniu. W szczególności Strony ustaliły, że wspólnym celem przetwarzania jest współpraca handlowa w zakresie przedmiotu działalności administratorów, które ściśle są powiązane lub się uzupełniają.
 4. Nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 5. Punkt kontaktowy

Jeśli Państwo chcecie skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych to współadministratorzy ustalają następujące dane kontaktowe: e-mail: daneosobowe@ergbierun.pl lub daneosobowe@ekofol.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny współadministratorów:
ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń.
Odpowiedzi na zapytania kierowane w sprawie danych osobowych będą udzielane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 1 miesiąc.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Współadministratorzy ustalili cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie  bez profilowania. Będziemy przetwarzać dane osobowe:

 1. w celu wykonania umowy lub przesyłania oferty, reklamy, na podstawie udzielonej zgody (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 2. w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. w celu wynikającym z prawnego interesu realizowanego przez współadministratorów i mającego zabezpieczenie bezpieczeństwa pracowników, kontrahentów i ich przedstawicieli oraz klientów funkcjonuje monitoring wizyjny na terenie firm.  (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO

 

 1. Prawo do sprzeciwu
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 4. Odbiorcy danych
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy przedsiębiorstw powiązanych organizacyjnie; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w zakresie łączących nas produktów lub usług, lecz tylko w zakresie niezbędnym, wymaganym do konkretnych działań.
 6. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw
  z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, jednakże:
 8. a) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie.
 9. b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy.
 10. c) do czasu identyfikowania/trwania celu przetwarzania przez jednostkę.
 11. d) do 12 miesięcy od daty otrzymania danych osobowych w procesie rekrutacji.
 12. e) przez okres 3 miesięcy nagrania z monitoringu
 13. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest konieczne do zawarcia umowy lub przesyłania ofert. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, dotyczące świadczonych przez Współadministratorów usług
i oferowanych produktów.