tablica_fundusze_120x80cm  
 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w firmie ERG Bieruń zostały zakupione urządzenia, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy.


logo-feir
logo-rp
logo-ncbr
logo-efrr
 • „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do zastosowań przemysłowych."

Termin realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2020 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R technologii odzysku tworzywa polimerowego z odpadów komunalnych i rolniczych celem uzyskania regranulatu o znacząco ulepszonych właściwościach fizyko-chemicznych, służącego jako zamiennik oryginalnego surowca w procesie produkcji folii do zastosowań przemysłowych.

Celem jest uzyskanie produktów o znacząco ulepszonych właściwościach fizyko-chemicznych. Innowacyjność rozwiązania polega na osiągnięciu niespotykanych dotąd właściwości ciągu technologicznego, znacząco przewyższających dostępne aktualnie technologie substytucyjne, w tym m.in:

 • Poziom wilgotności płatka foliowego będącego efektem pracy linii: max. 3%
 • Zawartość ciał obcych wśród płatków foliowych pobranych z instalacji: max. 0,01%
 • Zwiększona wydajność procesu technologicznego: przerób 2,0 Mg/h surowca przy jedoczesnym znaczącym ulepszeniu obowiązujących standardów produkcyjnych
 • Ograniczenie utraty folii w procesie odzysku tworzyw sztucznych do 15%.
 • Uzdatnienie 40 m3 wody technologicznej na godzinę w ciągu recyrkulacji odpadów rolniczych
 • Automatyzacja procesu sortowania folii przy wykorzystaniu m.in separatorów optycznych.
 • Uzyskanie znacząco ulepszonych własności fizyko-mechanicznych folii powstającej z regranulatu w stosunku do folii dostępnych na rynku.
 • Układ sterowania pracą linii (platforma diagnostyczna) - min. 3 poziomu dostępu: operator/serwis/nadzór.

Budżet:
Wartość projektu: 45 023 875,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 25 843 680,23 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka – 1.1.1 POIR


logo-feir
logo-ncbr
logo-efrr
 • „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia."

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.
Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0093/16

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie metody przetwarzania odpadów z linii recyklingu folii stosowanych w rolnictwie od produkcji kiszonek i ich ponownego wykorzystania, jako surowca w procesach produkcji wielowarstwowych foli polimerowych dla rolnictwa do konserwacji pasz w rękawach foliowych, charakteryzujących się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko w całym cyklu życia folii. Podczas realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny system czyszczenia i separacji odpadów powstających na linii recyklingu folii oraz sposób ich przetwarzania metodą wytłaczania. Opracowana technologia pozwoli na zwiększenie skuteczności recyklingu folii rolniczych oraz na wytworzenie nowego surowca do produkcji foli rolniczych o założonych parametrach.

Konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa – Lider,
EKOFOL BUGAJ SP. J. – Partner
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – Partner

Budżet:
Wartość projektu: 7 997 425,09 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 947 439,79 PLN


logo-feir
logo-bgk
logo-efrr
 • „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii nowej generacji do pakowania sianokiszonek"

Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. - 31.12.2017 r.
Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0445/16

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek zasadniczo udoskonalonego produktu – folii rolniczej nowej generacji do sianokiszonek z zastosowaniem materiałów pochodzących z recyklingu, co zostanie osiągnięte dzięki wdrożeniu nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie kompozycji materiałowych.

Dofinansowanie ze środków UE: 3 066 980,00 PLN

Wartość projektu: 8 762 800,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.


logo-pbs
logo-erg-old
logo-ncbr
 • „Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek"

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

Termin realizacji projektu: 1.01.2015 – 30.06.2018
Nr umowy o dofinansowanie: PBS3/B9/30/2015

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie reżimu technologicznego wytwarzania wielowarstwowej foli dla rolnictwa do produkcji kiszonek o specjalnych właściwościach: zwiększonej barierowości dla tlenu i wytrzymałości oraz łatwej w recyklingu po okresie użytkowania. Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z inżynierią materiałową, w tym wytwarzanie kompozytów polimerowych o unikalnych właściwościach na poszczególne warstwy folii wielowarstwowej o założonych parametrach, inżynierią rolniczą i agrotechniką (produkcja sianokiszonki), inżynierią środowiska (LCA) oraz metodami modelowania.

Konsorcjum:
Centrum naukowo-przemysłowe (CNP)
Główny Instytut Górnictwa - Lider
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. - Partner
OHZ W Osieku Sp. z o.o. - Partner
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Partner

Budżet projektu:
Wartość projektu: 4 790 000,00 PLN

Dofinansowanie NCBR: 2 940 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych